Općina Zmijavci

Statut Općine Zmijavci

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07 i 125/08)  Općinsko vijeće općine Zmijavci na svojoj I. sjednici održanoj 21. kolovoza 2009. godine   d o n o s i

S T A T U T
O P Ć I N E   Z M I J A V C I


I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo općine Zmijavci ( u daljem tekstu: Općine ) i to:
a) status, područje i granice,
b) samoupravni djelokrug,
c) obilježja, pečati i Dan općine,
d) javna priznanja,
e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
f) financiranje i imovina,
g) oblici konzultiranja građana,
h) neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
i ) mjesna samouprava,
j) ustrojstvo i rad javnih službi,
k) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne ( regionalne ) samouprave,
l) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.


II STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE


Članak 2.

Općina Zmijavci je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
Općina Zmijavci obuhvaća područja naselja: Zmijavci i dio naselja Podosoje,

Članak 3.

Općina Zmijavci je pravna osoba.
Sjedište općine Zmijavci je 21266 Zmijavci.

Članak 4.

Granice općine Zmijavci mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.
III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koje se odnose na :

– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području
– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odrediti će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjeti za njihovo obavljanje urediti će se općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 6.

Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini poslovi iz samoupravnog dijela Općine iz članka 5. ovog Statuta prenesu na Splitsko – Dalmatinsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu. Općinsko vijeće može tražiti od Splitsko – Dalmatinske županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 7.

Općina ima svoja obilježja.
Obilježja Općine su: Grb općine Zmijavci i zastava općine Zmijavci 
Grb Općine je u svjetloplavom štitu  bijela golubica sa bijelim križem pored glave.
Zastava Općine je omjera 1:2 svjetloplave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo općine Zmijavci.

Članak 8.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave općine Zmijavci Općinsko vijeće donosi poseban opći akt.

Članak 9.

Općina ima pečat.
Tijela Općine mogu imati posebne pečate.
Opis pečata, te način njihove uporabe i čuvanja, utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.


Članak 10.

U Općini se svečano obilježava 10.08., kao Dan Općine, povodom blagdana Svetog Lovre. U povodu Dana općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

IV. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 12 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik  i 20% birača upisanih u  popis birača Općine.

Članak 13.

Referendum se može raspisati  radi razrješenja  načelnika i njegovog  zamjenika u slučajevima i na način  propisan zakonom.

Članak 14.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 12. stavku 2. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 15.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 16.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine Zmijavci, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 17.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 12. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 18.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 19.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 20.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 50 % birača upisanih u popis birača.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 21.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela općine Zmijavci kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine Zmijavci odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.

V JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 23.

Javna priznanja Općine su:

a) Nagrada općine Zmijavci za životno djelo
b) Nagrada općine Zmijavci
c) Zahvalnica općine Zmijavci
d)  Priznanje počasnog građanina općine Zmijavci

Članak 24.

Nagrada za životno djelo općine Zmijavci dodjeljuje se fizičkim osobama  za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unapređenja gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnom području.

Članak 25.

Nagrada općine Zmijavci dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje djelatnosti iz članka 23. ovog Statuta od posebnog značenja za Općinu.

Članak 26.

Zahvalnica općine Zmijavci dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 23. ovog Statuta značajne za Općinu.

Članak 27.

Općinsko vijeće općine Zmijavci može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.
Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast  se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Članak 28.

O sadržaju, obliku, postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim aktom.

Članak 29.

Osim javnih priznanja u smislu članka 23. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI  I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Tijela Općine su:

1.    Općinsko vijeće,
2.    Općinski načelnik.


Članak 30.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga općine Zmijavci podijeljene su između Općinskog vijeća, Načelnika i upravnih tijela općine Zmijavci.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Zmijavci, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Načelnika.
Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1.    Općinsko vijeće
Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana općine Zmijavci i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi:
-    Statut Općine,
-    Poslovnik o radu,
-    odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
-    proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-    godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-    odluku o privremenom financiranju
-    odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine  Zmijavci čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
-    odluku o promjeni granice općine Zmijavci.
-    osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općina,
-    daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-    donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-    raspisuje lokalni referendum,
-    bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, 
-    bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
-    odlučuje o pokroviteljstvu,
-    donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-    imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
-    donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za općinu Zmijavci. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.

Općinsko vijeće ima predsjednika i  potpredsjednika vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća:
-    zastupa Općinsko vijeće
-    saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
-    predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
-    upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
-    brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-    održava red na sjednici Općinskog vijeća,
-    usklađuje rad radnih tijela,
-    potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
-    brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
-    brine se o zaštiti prava vijećnika,
-    obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika.


Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
-    ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,[1]
-    ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
-    ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude, o odjavi prebivalište s područja općine Zmijavci, danom odjave prebivališta,
-    ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
-    smrću.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
-    sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
-    raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
-    predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
-    postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
-    postavljati pitanja općinskom načelniku,
-    sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
-    prihvatiti se članstva u  najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
-    tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.  RADNA TIJELA

Članak 40.

Radna tijela Općinskog vijeća su:
-    Komisija za izbor i imenovanja,
-    Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
-    Mandatna komisija.

Članak 41.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
-    izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
-    izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
-    imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
-    propise  o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 42.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
-    predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
-    predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
-    razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
-    obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 43.

Mandatna komisija:
-    na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
-    obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
-    obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
-    obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
-    obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 44.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. NAČELNIK

Članak 45.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat načelnika traje  četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
-    priprema prijedloge općih akata,
-    izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
-    utvrđuje prijedlog proračuna Općine  i izvršenje proračuna,
-    upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
-    odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine Zmijavci čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
-    upravlja prihodima i rashodima Općine,
-    upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
-    odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
-    donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
-    imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
-    imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
-    utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
-    predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
-    usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
-    nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
-    daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
-    obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
-    obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 46.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 47.

Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.


Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 48.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:
-    ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
-    ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 49.

Načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.


Članak 50.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik  načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa načelnika.
Načelnik dužnost obavlja profesionalno.

Članak 51.

Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:
-    danom podnošenja ostavke,
-    danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
-    danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
-    danom odjave prebivališta s područja jedinice,
-    danom prestanka hrvatskog državljanstva,
-    smrću.
Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.
Ako  mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 52.

Načelnik   i  zamjenik  mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 13. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 53.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Zmijavci, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje načelnik.

Članak 54.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.
Članak 55.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su načelniku.
Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu općine Zmijavci, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 57.

Općina Zmijavci u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 58.

Općina Zmijavci osigurava obavljanje  djelatnosti iz članka 57. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovačkim društvima u kojima općina Zmijavci ima udjele ili dionice načelnik je član skupštine društva .
Obavljanje određenih djelatnosti općina Zmijavci može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. IMOVINA  I  FINANCIRANJE  OPĆINE ZMIJAVCI

Članak 59.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu općine Zmijavci.

Članak 60.

Imovinom Općine upravljaju načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.
Načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 61.

Općina Zmijavci ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine Zmijavci su:
-    općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Općinskog vijeća,
-    prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,
-    prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,
-    prihodi od koncesija,
-    novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše općina Zmijavci u skladu sa zakonom,
-    udio u zajedničkim porezima sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
-    sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
-    drugi prihodi određeni zakonom.


Članak 62.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja općine Zmijavci iskazuju se u proračunu općine Zmijavci.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.
Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 63.

Proračun općine Zmijavci i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 64.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 65.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 66.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

X. AKTI OPĆINE

Članak 67.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.     
Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 68.

Načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 69.

Radna  tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 70.

Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 67. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 71.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Splitsko-dalmatinske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 72.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je općina Zmijavci osnivač.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 73.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.
Članak 74.

Detaljnije odredbe o aktima općine Zmijavci i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 75.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u Službenom glasniku općine Zmijavci.
Opći akti stupaju na snagu osmog  dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.
Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 76.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog značenja i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana mogu se osnovati mjesni odbori, o čemu će odlučiti Općinsko vijeće odgovarajućom dopunom ovog Statuta, odnosno statutarnom odlukom, polazeći od odgovarajućih inicijativa i prijedloga u smislu članka  22 . ovog Statuta. 

Članak 77.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati :
-    najmanje 20 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži   osnivanje mjesnog odbora
- udruga građana sa sjedištem na području Općine
- najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća  
Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative, odnosno prijedloga,
- području i granicama mjesnog odbora,
- sjedištu mjesnog odbora,
- prijedlogu imena mjesnog odbora

Članak 78.

Kad zaprimi inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, Općinsko vijeće će donijeti
Odluku o sazivanju zbora građana za područje mjesnog odbora radi osnivanja mjesnog odbora.
Zboru građana za područje mjesnog odbora koji je sazvan radi osnivanja mjesnog odbora mora prisustvovati najmanje 50% građana upisanih u popis birača za područje za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.
Odluka  o osnivanju je donesena ako se za nju izjasni natpolovična većina građana prisutnih na zboru građana koji je sazvan radi osnivanja mjesnog odbora.    

Članak 79.

Mjesni odbor na području za koje se osniva obavlja poslove koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora.
Za one poslove koje Općinsko vijeće povjeri mjesnom odboru, kao i minimalne administrativne i slične troškove, mjesnim odborima sredstva se osiguravaju u proračunu Općine.
Za one djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 2. ovog članka mjesni odbori mogu osigurati sredstva i to:
- prihodima od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
- dotacijama pravnih subjekata i građana,
- drugim sredstvima. 

Članak 80.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, a na postupak izbora primjenjuje se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora broji pet do sedam članova.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu , financijski plan, godišnji obračun te obavlja druge poslove   koji su utvrđeni zakonom i ovim statutom.


Članak 83.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika na vrijeme od četiri godine.  
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.
Za one poslove koji su statutom Općine povjereni mjesnom odboru, a za čiju su obavljanje osigurana sredstva iz proračuna Općine predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara predsjedniku Općinskog vijeća.


Članak 84.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko vijeće koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.     

XII. JAVNOST RADA

Članak 85.

Rad Općinskog vijeća, načelnika i upravnih tijela Općine je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 86.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
-    javnim održavanjem sjednica,
-    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-    objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku općine Zmijavci i na web stranicama općine Zmijavci www.zmijavci.hr.
Javnost rada načelnika osigurava se:
-    održavanjem redovnih  mjesečnih konferencija za medije,
-    izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
-    objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku općine Zmijavci i na web stranicama općine Zmijavci www.zmijavci.hr.
Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 87.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 88.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 90.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju  Statuta općine Zmijavci i zakona, uskladit će se  s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 91.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Zmijavci.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut općine Zmijavci (Službeni glasnik općine Zmijavci br. 1/06.).

Klasa : 012-03/09-01/120
Ur. br. 2129/10-01-09-1
Zmijavci, 21.kolovoza 2009. godine


OPĆINASKO VIJEĆE OPĆINE ZMIJAVCI

Predsjednik Općinskog vijeća   

Jakov Todorić

 

Općina Zmijavci

Općina Zmijavci
21266 Zmijavci
Ulica Domovinskog rata 161

Tel.: 021 840 588
Fax: 021 840 177

e-mail: opcina.zmijavci@st.t-com.hr

OIB: 79161451240

Broj stanovnika: 2100

Površina: 13,82 km2

Načelnik: Miroslav Karoglan (HDZ)

Statistika

Posjete Sadržajima : 86411

Imenik

Informacije » 988
Centar za obavješćivanje » 985
Autobusni kolodvor Imotski » 841-268
Dom zdravlja » 671-100
Ljekarna » 841-127
HEP » 841-400
Veterinarska stanica » 841-405
Općina Zmijavci » 840-588 i 840-177
Policija Imotski » 841-124
Vatrogasci » 93
Osnovna škola Zmijavci » 840-163
Župni ured Zmijavci » 840-148
Pošta Zmijavci » 840-004
Pošta Zmijavci - fax » 840-442
Školska ordinacija » 841-988

Nalazite se ovdje: Početna Statut